Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 achiña (achik-ñan)*  curiquingue, curiquingui (curi-quingui), curiquinga  kushi 
 tabango, tabangu (taba-angu)*  taba  chiriacu 
 yatchil  yaranga (yara-anga)*  yatchil 
 ker  camba huasi  huambra 
 claribet  guansha, huansha  kururu 
 tuña  omoto  ñan 
 ñawpa, ñaupa  ñanpi (ñan-pi)  puca 
 chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)*  irubi 
 nayon  gualotuña, gualutuña (gualu-tuña)  tuña  inchic  nata  chulca 
 puzun  cholan, chulan  ñucanchi   llacta 
 yaruqui  ñawi  paititi 
 chiquinquira (chiquin-quira)  cahuas  t´inkana 
 guacán  imbabura  tandapi 
 quilla  qara  qallpa, calpa 
 qasa  yanuc  pacha 
 machac  yari  yapa 
 camba  mujan da  kala 
 masacuna  chawchu  guambu, huambu 
 oyambaro  aña quitu  lican