Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 iguesmelo  bable  fatu ,a 
 tona  llambión  tona 
 guaje  xeláu  xixón 
 galipote  amariellu ,a  abondu 
 agora  achiperres  meca 
 saya  fariña  tar como una maniega 
 mozu,a  pixuetu,a  mocada1 
 duelu1  tratáu,ada  gallegu,a 
 arxentinu,a  emberzau,ada  faltosu,a  puga  cotón  espurríu,da 
 zamoranu,a  llocu,a  zada 
 farrucu ,a  vaqueru,a  probe 
 xaldu,a  aza  debalu 
 senciellu,a  goxo  xatu,a 
 espurrir  xetu  colgáu,ada 
 espetar  frayáu,ada  melosu,a 
 centollu  griegu,a  noxu 
 andarica  marín,ina  maciu,a 
 vieyu,a  fato  mella 
 xaréu  pomar  turráu,ada