Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 kaltsamaxtli  ojtlatl  omixochitl 
 kuikuiltik  nixtamal  tetonali ik metl 
 zóquitl  quiyahuia  quiahuia 
 axti  paki  itlan 
 kaxtilia  kaxtoli  naui 
 makuili  yolik  quahtepuztli 
 chimalli  cuatl  kalali 
 popoca  kalali  zóquitl 
 tlapalolistli  popoca  moyotl  eluayotl  tlachialoyan  tochpan 
 panolti  pamitl  yamanik 
 yakak  yaotl  achtotlakatl 
 achtontli  akalotl  atleinemik 
 nakakokoya  nakakaxitl  ahuiyani yoli 
 anxelin iyali  tlasojkamati  xoloitskwinli 
 noyolikni  cuali en nahuatl  kuali tonali amigos 
 temu  nitla  ximoseuikan 
 ahuicyani  pakini iluitl  tlatelchihuali 
 popotl  iluichiualtin  popotl 
 tepeyi  tenancingo  papachoa